PROGRAM LWAZI

Si pou sant pedyat la akeyi epi pran swen timoun yo lè yo malad enpotan, kenbe yo ansante pi enpotan toujou. Se pousa, nan program timoun malnouri epi timoun ansante yo, lè gen aktivite tankou, brigad sante, jounen vaksinasyon, reyinyon chak de semèn ak chak mwa, yo jwe ak timoun yo.

Anplis de sa, chak fèt nwèl yo òganize 2 gwoup ak timoun sa yo pou selebre ansanm epi fè kè yo kontan.