Sant Pou Timoun Marie Poussepin

A pati lane 1998 Sè Charite Dominikèn Presantasyon Sent Vièj yo, Provens “medellin”, te kòmanse misyon yo an Ayiti jan gouvènman jeneral kongregasyon an te mande sa. Depi lè sa yo te kòmanse travay nan Edikasyon, Sante epi Pastoral, pandan wap ede nan travay lòt Kongregasyon e enstiti prive: Kolèj kanado Ayisyen ki pou frè Sakre Kè yo, klinik Sentespri (ki pou Misyonè Eskalabrinyen yo ke fondasyon Menphis-EEUU ap sipòte), lopital Bernard Meus (avè projè FOOD FOR THE POOR) epi Sant Animasyon ak Fòmasyon pou Jèn yo ( CAFOJ an fransè, ki pou Misyonè Eskalabrinyen yo tou).

Twa Sè yo ki te rete nan lavil Potoprens epi fòme kominote lokal la, lè kay yo kraze nan tranbleman tè 12 janvye 2010 la te vin jwenn lòt mè ki te rete nan CAFOJ yo(laplèn). Konsa yon fòme yon sèl kominote ak lòt mè yo epi yo entegre yo nan travay yo te deja ap fè nan Klinik Sentespri a epi kòmanse yon travay nan lekòl Sen Chal (ki pou Misyonè Eskalabrinyen yo).

Kòm repons rapid apre tranbleman tè a, Kongregasyon Sè Charite Dominikèn Presantasyon an, zanmi li yo epi lot moun ak enstitisyon ki fè yo konfyans te vle montre solidarite yo ak pep ayisyen an. Konsa, Kongregasyon an te vle achte yon te’ pou yo te komanse yon zèv pa yo menm epi kontinye prete sevis yo pandan wap respekte diyite ayisyen yo epi pèmèt se yo menm ki pran destine istwa yo ak reyalite yo nan men.

Nan jou ki te 21 jen 2011 yon teren te achte nan Ri Dubuisson enpas Toussaint. Touswit lè tout prosesis legal yo te fini, yo te kòmanse konstriksyon mi pou bare kote yo te pral fè “Sant Mari Pouspen” an. Sant sa ta pral genyen ladanl: Kay mè yo, yon sant akèy pou relijye ak group, yon gadri ak yon sant sante pou timoun.

“Aji pou tout moun jwenn sa yo bezwen ”

Marie Poussepin

Nan lane 2014 yon enjenye ayisyen (Madàm Yolande Paultre) te kòmanse Sant sante timoun yo ki te inogire 2 mas 2015 an prezans twa manb fondasyon filantropik lopital sen Josef Masèy la (frans), yo menm ki te ede provens lan an anpil pou konstriksyon sant lan.

30 ak 31 mas 2015 Brigad sante group A.M.A.R (Alianza Médica Al Rescate ), ki se yon group doktè ak lòt profesyonèl sante ki soti Pòtorico e ki bay sèvis yo gratis a moun defavorize ki nan plizyè peyi nan Amerik Latin nan, te inogire pratik sant pediatrik. Pande 2 jounen sa yo yo te resevwa apeprè 200 timoun ak 120 granmoun.

Ouvèti ofisyèl sant lan te fèt jou ki te 8 jen 2015. Sèvis yo ofri pou moman sa se: konsiltasyon, premye swen, famasi, program pou timoun ki gen bon sante e sa yo ki soufri malnitrisyon. Nan premye seyans vaksinasyon an ki te te fèt yon apremidi yo te resevwa plis pase 20 timoun.

Popilasyon an kòmanse konnen Sant lan; piti piti manman yo vini ak timoun ki reyèlman bezwen swen sante. Anplwaye enstitisyon an pran tan ki nesesè pou revize timoun yo epi pou esplike manman yo swen ki nesesè daprè jan yo jwenn timoun yo.


Gade kèk lòt paj ki enteresan

Nap propozew kèk relasyon enteresan ak lot paj ki pale de misyon nou an Ayiti.epi eksplike sa nap fe nan sant pou timoun piti « Marie Poussepin »