PROGRAM TIMOUN AN SANTE

Program timoun an sante yo ankouraje manman ak / oswa gadyen legal minè ki gen bon sante yo pou vin konsilte yo.

Nan reyinyon chak mwa epi aktivite edikatif, nou ankouraje manman yo kenbe bon kondisyon sante sa. Nou swete gwoup la ap grandi jou apre jou pou reyalize objektif la kise kenbe timoun yo ansante epi pa rete sèlman ap trete maladi maltrinisyon an.